Vedtægter

Vedtægter for grundejerforeningen Lyngkærgård.

 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lyngkærgård" og dens område er matr. nr. 9 a Vester Såby By, Kirke Såby, og de parceller, der i 1966 er udstykket og senere udstykkes herfra. Foreningens hjemsted er Lejre kommune.

 2. Foreningen er stiftet i henhold til deklaration af 2/10 1966 lyst den 4/11 1966 på matr. nr. 9 a Vester Såby By, Kirke Såby, og fremtidige parceller af denne ejendom. 

  Foreningen har til formål i overensstemmelse med den nævnte deklaration at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil, herunder anlæg af fællesarealer, administrere og vedligeholde private veje, forsyningsledninger og andre fælles anlæg, der naturligt hører under foreningens område.

 3. Foreningen er upolitisk. Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller i foreningens område som vist i partiel byplanvedtægt nr. 7 af 2. maj 1972. Efter byggemodningens afslutning kan kun optages medlemmer, såfremt deres parceller er byggemodnet.

  Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent og indskud eller udbetaling af andel i foreningens formue.

  Medlemspligten for ejere af nævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

 4. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Medlemskabet er først effektivt, når kontingent og indskud er betalt.

  Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

 5. Medlemmerne er med hensyn til bebyggelse og benyttelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i deklaration lyst den 4/11 1966, jfr. nærværende vedtægters § 2. Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i deklarationen.

 6. Kontingentet, herunder evt. bidrag til etablering og vedligeholdelse af anlæg iflg. vedtægtens § 2, fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

  Kontingentet betales forud for et år ad gangen, hvis ikke andet besluttes på den ordinære generalforsamling.

  Restancer med kontingent, indskud og bidrag medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævning påløbne omkostninger, herunder sagførersalær, er betalt.

 7. For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den af bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk een for alle og alle for een.

 8. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling og afgår efter tur.
  Der afgår skiftevis tre og to medlemmer hvert år, efter første år afgår to medlemmer efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat fra bestyrelsesmøderne med særlig vægt på de af bestyrelsen trufne beslutninger.
  Referatet rundsendes til de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen til godkendelse.

  Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af landinspektør og sagfører.

  Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tildeles kassereren og sekretæren et mindre honorar.

 9. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

  Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med to medlemmer af bestyrelsen.

 10. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden - eller i hans fravær - næstformanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

  Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den/de på generalforsamlingen valgte suppleant(er) indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

  Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af bestyrelsen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

 11. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt. Kassereren fører en af bestyrelsen godkendt driftsregnskab samt en medlemsfortegnelse.

  Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå i en bank eller sparekasse, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 300.

  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal af kassereren afleveres til formanden inden 15/2.

  Formanden videreekspederer regnskabet til de på generalforsamlingen valgte revisorer, der har en måned til regnskabsgennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret så betids, at det kan offentliggøres til medlemmerne sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 12. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.
  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
  Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

  Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget på den medlemmerne meddelte dagsorden.

 13. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling, med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

  Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

 14. For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:


  Valg af dirigent.

  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Forslag fra bestyrelsen til fastsættelse af kontingent m.v.

  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  6. Valg af en første- og andensuppleant til bestyrelsen.

  7. Valg af to kritiske revisorer.

  8. Valg af en revisorsuppleant.

  9. Forslag fra medlemmerne.

  10. Eventuelt.

  Forslag fra medlemmerne omkring sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlinger eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden afholdelsen af den pågældende generalforsamling eller møde.
 15. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen kan ske ved hånds- oprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når mindst 15 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

  Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og afgiver stemme, og at beslutninger tages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Man kan stemme ved fuldmagt. Dog kan et medlem max. repræsentere to fuldmagter. Hver parcel har en stemme.

  Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

  Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles samtidig med den ordinære generalforsamling.

 16. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 17. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de af dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig tillige af økonomisk art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse.

 18. Grundejerforeningen kan kun med Lejre Kommunes samtykke og efter generalforsamlingsbeslutning ophæves.Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. juni 2021. 


Sign.:


Som dirigent:   Anders Hvas


Bestyrelsen: Inger-Lis Westergaard, Peter Sørensen, Bent Johannsen, Marianne Hansen, Jørgen Malev.